Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1016 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-63/15.06.2022г. от Велина Пламенова Иванова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.697 по КККР на гр. Русе, в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе, Община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определи зона рекреационни дейности – „Вилна зона (Ов)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.
  2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.169.697 по КККР на гр. Русе, в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе, Община Русе, в съответствие с одобрено задание в т.1.
    ПУП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.
    Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)