Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1016 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като допълва таблицата за индивидуално ползване на пасища, мери, находящи се в землището на с. Хотанца с позиции от 8 до 25 включително.
2. Допълва Решение № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.2. от същото към таблицата за индивидуално ползване на пасища, мери в землището на с. Хотанца се добавят следните имоти:

 Таблица – пасища за индивидуално ползване – с. Хотанца

Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
8
000015
Просенски баир
Пасище, мера
4
51,824
9
000017
Голямата чешма
Пасище, мера
4
7,869
10
000057
Ясаци
Пасище, мера
4
4,562
11
000058
Ясаци
Пасище, мера
4
29,785
12
000060
Ясаци
Пасище, мера
4
9,136
13
000063
Зад лозята
Пасище, мера
4
0,869
14
000072
Зад лозята
Пасище, мера
6
72,708
15
000078
Зад лозята
Пасище, мера
3
0,328
16
000113
Горните ниви
Пасище, мера
3
12,765
17
000125
Хисарлъка
Пасище, мера
3
4,907
18
000133
Ясаци
Пасище, мера
4
3,131
19
000137
Ясаци
Пасище, мера
4
46,856
20
000144
Ясаци
Пасище, мера
4
48,682
21
000147
Ясаци
Пасище, мера
4
7,114
22
000155
Ясаци
Пасище, мера
4
13,048
23
000157
Ясаци
Пасище, мера
4
6,547
24
000160
Зад лозята
Пасище, мера
4
6,371
25
000172
Тетовски баир
Пасище, мера
3
12,113

3. Отменя т.3 от Решение № 819, прието с Протокол № 32/12.12.2013 г. на Общински съвет – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)