Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1016 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 38, ал. 2 и 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с учредяване право на надстрояване за изграждане на надстройка – един етаж със застроена площ 130,90 кв.м. на сграда с идентификатор 63427.12.23.3 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик”, пл. „Проф. Иван Иванов” № 1, построена върху ПИ с идентификатор 63427.12.23, по повод на одобрен на 16.10.2018 г. от Главния архитект на Община Русе проект за обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел”, с прогнозен приход в размер на 12 912,30 лева /дванадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки/, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за учредяване право на надстрояване на „Ренгсол“ ЕООД, с ЕИК 200785186, за изграждане на надстройка – един етаж със застроена площ 130,90 кв.м., на собствената на търговското дружество сграда с идентификатор 63427.12.23.3 по Кадастралната карта на гр. Русе, намираща се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик”, пл. „Проф. Иван Иванов” № 1, построена върху ПИ с идентификатор 63427.12.23, предмет на АЧОС № 6033/15.07.2009 г., вписан под № 165, том 23, н.д. 5060, вх. рег. № 34/23.07.2009 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по повод на одобрен на 16.10.2018 г. от Главния архитект на Община Русе проект за обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел”, срещу заплащане на цена в размер на 12 912,30 лева /дванадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки/, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на „Ренгсол“ ЕООД.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд-Русе в 14 – дневен срок от оповестяването му, по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)