Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1017 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-58 от 08.06.2022 г. от „ЗАФИРА БГ ТРЕЙД“ ЕООД, представлявано от Десислава Николаева Василчина, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ от ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Смесена многофункционална зона- разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвижда образуване на нов ПИ от ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 и нови граници на застрояване съобразени с преминаващата през имотите инфраструктура както и с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на нов ПИ от ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 11.61 находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)