Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1017 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години на Съюз на инвалидите в България – регионална организация-Русе нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мария Луиза” №19, бл. „Гурко”- партер, с площ от 56,65 кв.м., с идентификатор 63427.2.228.6.203 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка двеста двадесет и осем точка шест точка двеста и три), предмет на АОС №7228/14.04.2014 г. и месечна наемна цена – 39,00 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)