Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1017 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.216.340 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе /КККР/, с площ 492 кв.м., находящ се в местността „Бъзов дол”, землище на кв. „Долапите“, град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предмет на Акт №8702/05.10.2018 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 32, вх. рег. №13126/09.10.2018 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 841,30 лева /четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и тридесет стотинки/, без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.216.340 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе /КККР/, с площ 492 кв.м., находящ се в местността „Бъзов дол”, землище на кв. „Долапите“, град Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, предмет на Акт №8702/05.10.2018 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 32, вх. рег. №13126/09.10.2018 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 4 841,30 лева /четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и тридесет стотинки/, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)