Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1018 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-60 от 10.06.2022 г., от „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД, представлявано от Марина Радева, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на нов ПИ от ПИ с идентификатор 87700.25.138 и 25.139, м-ст „Край село“, землището на с. Ястребово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Предимно производствена зона“ (Пп), съгласно предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Застрояването се предвижда в рамките на ограничителните линии на застрояване, съобразени със сервитута на преминаващия през имота водопровод.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на нов ПИ от ПИ с идентификатор 87700.25.138 и 25.139, находящи се в местност „Край село“, землището на с. Ястребово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)