Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1018 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-406 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, ул. „Добруджа“, с площ от 1086 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №8558/20.03.2018 г. за частна общинска собственост, вписан под №22, том 8, вх. рег. №3392/26.03.2018 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 16 467,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-406 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, ул. „Добруджа“, с площ от 1086 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №8558/20.03.2018 г. за частна общинска собственост, вписан под №22, том 8, вх. рег. №3392/26.03.2018 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 16 467,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)