Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1018
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отменя т. 7 и т. 8 на Решение № 957 на Общински съвет – гр. Русе, прието с протокол № 71/30.05.2003г., с които на „Русе – ОАТ” ЕООД е предоставено правото на безвъзмездно ползване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт в гр. Русе и на ТИС – 1, 2, 3, 4 и 6, считано от 01.07.2006 г.
2. Предоставя на „Градски транспорт” ЕООД – гр. Русе, регистрирано по ф. д. № 272/2004г. по описа на РОС, правото на безвъзмездно ползване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт в гр. Русе и на ТИС – 1, 2, 3, 4 и 6, до учредяване на особено право на ползване – концесия, като дружеството се задължава да поеме разходите по нейната поддръжка и стопанисване и се задължава да я ползва само по предназначение.
3. Освобождава досегашния управител на “Градски транспорт” ЕООД – Русе Константин Иванов Цанев на основание чл. 10, ал. 1 от договора му за управление.
4. Освобождава досегашния управител на “Русе – ОАТ” ЕООД Петър Василев Господинов на основание чл. 10, ал. 1 от договора му за управление от 05.11.2004г.
5. Вписва нов управител на “Градски транспорт” ЕООД до провеждане на конкурс Петър Василев Господинов, ЕГН 4702175280.
6. Упълномощава новия управител да подаде заявление до Окръжен съд – гр.Русе за отразяване на настъпилата промяна в обстоятелствата в търговския регистър по партидата на дружеството.
7. Вписва нов управител на “Русе – Общински автотранспорт” ЕООД до провеждане на конкурс Цветан Йорданов Чобанов, ЕГН 4210183201.
8. Упълномощава новият управител да подаде заявление до Окръжен съд – гр. Русе за отразяване на настъпилата промяна в обстоятелствата в търговския регистър по партидата на дружеството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/