Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1019 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №34/01.11.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажба на:
1.1. 600,50/1201 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-399, целият с площ от 1 201 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, предмет на Акт №7240/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №68, том 16, вх. рег. №6595/21.05.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 674,00 лв. (девет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.
1.2. 568/1136 кв.м. ид.ч. от УПИ XII-399, целият с площ от 1 136 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, предмет на Акт №7241/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №64, том 16, вх. рег. №6596/21.05.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 151,00 лв. (девет хиляди сто петдесет и един лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и Цветан Константинов Трендафилов, от друга страна, чрез изкупуване дела на Община Русе в съсобствени имоти, представляващи:
2.1. 600,50/1201 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-399, целият с площ от 1 201 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, предмет на Акт №7240/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №68, том 16, вх. рег. №6595/21.05.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, от другия съсобственик Цветан Константинов Трендафилов, срещу заплащане на цена в размер на 9 674,00 лв. (девет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.
2.2. 568/1136 кв.м. ид.ч. от УПИ XII-399, целият с площ от 1 136 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, предмет на Акт №7241/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №64, том 16, вх. рег. №6596/21.05.2014 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, от другия съсобственик Цветан Константинов Трендафилов, срещу заплащане на цена в размер на 9 151,00 лв. (девет хиляди сто петдесет и един лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Цветан Константинов Трендафилов.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)