Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 102 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 102
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на Общински съвет-Русе , Общинският съвет реши:

1. Изменя т.3 на Решение № 44 по Протокол № 4/29.12.2011 г. на Общински съвет – Русе като израза „младши специалист – контрольор” се заменя с „инспектор по чистота”;
2. Приема промяна на План-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци за 2012 година, приета с Решение № 44 по Протокол № 4/29.12.2011 г. на Общински съвет – Русе, отразена в Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете Приложение 1 от тук!