Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 102 Прието с Протокол № 5/01.02.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 г., чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение № 842, прието с Протокол № 32/12.12.2013 г., общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 102 286 889лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 48 789 151лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 44 566 283 лева.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 299 193лв., съгласно Приложение № 1a.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 53 497 738лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 12 310 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 20 343 051лв.
1.1.2.3. Приходи от концесии в размер на 159 700лв.
1.1.2.4. Помощи и дарения от страната и чужбина в размер на 55 000лв.
1.1.2.5. Операции с нефинансови активи в размер на 4 604 000лв.
1.1.2.6. Трансфери за местни дейности в размер на 6 907 800лв., в т.ч.:
1.1.2.6.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 5 481 000лв.
1.1.2.6.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 253 100 лв.
1.1.2.7. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 173 700лв., в т.ч.:
1.1.2.7.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 301 900лв.
1.1.2.7.2. За други инвестиционни разходи в размер на 871 800лв.
1.1.2.8. Трансфери между бюджети в размер на (-)385 046лв.
1.1.2.9. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 1 547 929 лв.
1.1.2.10. Временни безлихвени заеми в размер на (+)3 108 504лв.
1.2. Финансиране 11 866 333лв., в т.ч. преходен остатък от 2015г. (Приложение № 1, №1Б и №2А).
1.3. По разходите в размер на 102 286 889лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
1.3.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 48 509 284
лв., съгласно Приложение №3.
1.3.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 44 480 753лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000лв., съгласно Приложение №4.
1.3.3. За капиталови разходи в Инвестиционна програма, в т.ч. от целева субсидия в размер на 9 296 852лв., съгласно Приложение №5.
1.3.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
1.3.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
1.3.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16 и №16 А.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)11 866 333лв. Приложение № 2А.
1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 62 140лв.,
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за:
– помощи по Решение на Общински съвет – 18 100лв.;
– подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство по Решение №1008/14.10.2010г. на Общински съвет – 9 900лв.
– подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата– 680лв. и за подпомагане на социално слаби ученици със средства от рента на ниви в с. Червена вода – 13 444лв.
– Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2016г. – Приложение №30.
– Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2016г. – Приложение №31.
3.3. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 11 340лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
3.4. Субсидии за читалища – 144 000лв./ дофинансиране с общ. приходи/ , в т.ч. 20 000лв. за дейност и 124 000лв. за неотложни и аварийни ремонти и/или оборудване за отопление на читалищата в малките населени места-кметства.
3.5. Програма „Спорт“ – 702 000лв.
3.6. Европейски град на спорта – 100 000лв.
3.7. Програма „Туризъм“ – 149 064лв.
3.8. ФТ „Найден Киров“ – 90 000лв.
3.9. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.
3.10. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.9.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. СБКО в размер на 3 на сто от средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения, съгласно чл.44, ал.2 от ПМС №380 от 29.12.2015г.
4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС и кметове на кметства, съгласно Приложение №8.
4.3. Средства за финансиране на проекти в областта на културата и изкуството – 52 000лв.
4.4. Средства за диоптрични очила в размер на 80лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.
6. Утвърждава разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 ; 28 и 29.
6.1. Приема плановия размер на разходите по текущите бюджети на кметствата за 2016г., съгласно Приложение №6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №№16 и 16А.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016, 2017 и 2018 г. – Приложения №№11; 11а и 11б.
8.1. След приемане на Решение на Министерски съвет за бюджетна процедура 2017-2019г. да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2017-2019г.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №12.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2016 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2013;2014 и 2015г./ – 6 071 186лв.
10.2. Максимален размер на общински гаранции за 2016г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 2 138486лв.
10.2. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2016г.- 0лв., в т.ч. общински гаранции – 0лв. Приложение №9
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в местните дейности, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
13. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.3.2. от настоящето решение.
14. Възлага на кмета:
14.1. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.
14.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
14.3. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
14.4. Да извършва служебна корекция на бюджет 2016г. по приходната и разходната му част за обезщетения получени от Застрахователни компании.
15. Упълномощава кмета при спазване изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
16.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:
16.3.1. ДТ „Сава Огнянов”
16.3.2. Държавна опера
16.3.3. Държавен куклен театър.
17.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.
18. Одобрява План сметка на дейност „Чистота“ за 2016г., съгласно Приложение №32.
19. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г. Приложение №33.
20.Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета на 2016г. – в размер на 0лв. Приложение №34.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №35.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)