Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 102 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал.1, т. 6  от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с Проект „С грижа за хората” по Фонд „Социална закрила“ – „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

2. Дава съгласие Община Русе да поеме ангажимент за осигуряване на финансови средства за съфинансиране в размер на не по-малко от 10 % от общия бюджет на проекта.

3. Възлага на Кмета на община Русе да подготви и внесе проектното предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“ в изискуемия срок – до 31.03.2020 г., 17,30 часа.

4. След приключване на проекта Община Русе гарантира осигуряване функционирането на социалната услуга за период не по-малко от 3 години след реализирането на проекта.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)