Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 102

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 102
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.52, ал.5 от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.77, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе реши:

    1. Дава съгласие за откриване процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на земеделска земя за отдаване под наем, стопанисвана и управлявана от Община Русе по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ, при начална тръжна цена съгласно Решение №1396, прето с протокол №64 от 14.09.2007 г. на ОбС – Русе.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицата, спечелили търга.