Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1020 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 ОТ ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС; във връзка с чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост (Приложение №1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на
НАРЕДБА № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост

Параграф І. В чл. 11, ал. 3, изр. първо, думите „…с явно наддаване…” се заличават.
Параграф II. Чл. 11, ал. 4, съществуващия текст се запазва, като след него се допълват нови изречения със следното съдържание:
Във всяко заседание на Комисията с право на съвещателен глас трябва да участва и служител от отдел „Търговия и наемни отношения” към дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, определен със Заповед на Кмета на Община Русе. Председателят на Комисията уведомява Кмета на Община Русе 7 дни преди предстоящо заседание.
Параграф III. Създава се нова ал. 3 в чл. 67 със следното съдържание:
При провеждане на процедури по отдаване под наем на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба, освен депозита на спечелилия търга участник, се задържат и депозитите на следващите девет класирани кандидати. Задържаните депозити се освобождават след подписване на договор за отдаване под наем с определения за спечелил по надлежния ред търга кандидат.
Настоящите разпоредби на чл. 67, ал. 3 и 4 стават съответно чл. 67, ал. 4 и 5.
Параграф IV. В изречение първо на чл. 68, ал. 4, след думите „…ал. 3…” се добавя „…или по чл. 69а…”. Създава се ново изречение последно в разпоредбата на чл. 68, ал. 4 със следното съдържание: „…В случаите на провеждане на процедура за отдаване под наем на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба, така се постъпва до поканване на десетия класиран в търга участник.”
Параграф V. Създава се нова ал. 6 в чл. 68 със следното съдържание:
В случаите на провеждане на процедури за отдаване под наем на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба, след изчерпване на подлежащите на поканване кандидати поради неизпълнение на дължимите престации в сроковете по чл. 68, ал. 2, респ. по чл. 69а от тази Наредба, Кметът на Общината организира провеждането на нова тръжна процедура.
Параграф VI. Създава се нов чл. 69а със следното съдържание:
В случаите на провеждане на процедури за отдаване под наем на обектите по чл. 11, ал. 3 от тази Наредба, поканеният участник е длъжен да внесе 25 на сто от предложената на търга цена, с която е определен за спечелил, в 10-дневен срок от връчване на Заповедта на Кмета на Общината по чл. 60, ал. 2.
Параграф VII. В изречение първо на чл.50, ал.2, т.5 след думите „…. Началната тръжна цена….“ Се добавя „а в случаите на инициирана процедура по чл.11, ал.3-в размер на 6 /шест/ начални наемни цени, определени по изискуемия ред…“
Настоящата Наредба влиза в сила от момента на разгласяването й, съобразно изискванията на чл.78, ал. 3 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)