Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1020 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №13/17.01.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3191/07.12.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VI-1337 и ИПР на УПИ VII-1338 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, Общински съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 10,70 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1151 – ул. „Боженци“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ VI-1337 в кв. 18, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-3191/07.12.2017 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 10,70 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1151 – ул. „Боженци“, кв. „Долапите“, град Русе, приобщен към УПИ VI-1337 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, на Димитринка Иванова Петрова и Пламен Спасов Петров, след заплащане на Община Русе цена в размер на 215,00 лева (двеста и петнадесет лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)