Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1021 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №94С-5717-4#3 от 30.05.2022 г. и №УТ-27-30 от 24.03.2022 г. от Севдена Варадинова Яначкова, чрез упълномощено лице- Златко Еленски с Пълномощно №764 от 11.03.2022 г. от Нотариус с рег. №215, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.445 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона за рекреационни дейности – „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат нови граници на застрояване в имота. В ПИ с идентификатор 63427.150.445 има съществуваща постройка с Удостоверение по §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ №31 от 19.05.2022 г.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.150.445 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)