Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1021 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-86/06.08.2018 г. и извлечение от протокол №34/01.11.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №7139/23.01.2014 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5″, представляващ имот №503.1273, ЕКАТТЕ 51679, с площ 425 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 4,5”, с. Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 17 360,00 лева.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.1273, ЕКАТТЕ 51679, с площ 425 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС№7139/23.01.2014 г., вписан под №197, том 2, н.д. 376, дв.вх. 775, вх. №784 от 28.01.2014 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 17 360,00 лв. /седемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)