Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1022 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 51, ал. 2, изр. второ, чл. 52, чл. 53 и чл. 55 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 115, т. 2, чл. 137, ал. 1, т. 1 и 7, и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и чл. 124 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет реши:

1.Отписва от баланса на „Паркстрой” ЕООД – Русе, за сметка на собствения капитал, група „Резерви”, активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 459 246,23 лева, в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева и материални запаси – 315 814,07 лева (вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева).
2.Изважда от Списъка на активите, предоставени на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе”, обособена част от сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64.2, представляваща първи етаж от масивна, монолитна, административна сграда, със застроена площ от 420 кв.м., описана в АПОС № 1169 / 17.02.1997 г., находяща се в гр. Русе, ж.кв. „Здравец – Изток”, ул. „Котовск” № 3, заедно със съответните идеални части от избеното помещение и от общите части на сградата, на стойност 100 920,83 лева. Посочените части да бъдат предоставени за управление на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” по надлежния законов ред. Изменя Списъка на активите, предоставени на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе”, като вместо „…административна сграда ул. Котовск № 3”, да се чете „…административна сграда ул. Котовск № 3, ет. 2, заедно със съответните идеални части от избеното помещение и от общите части на сградата”.
3. Включва в баланса на Община Русе получените от „Паркстрой” ЕООД – Русе активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 459 246,23 лева (в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева и материални запаси – 315 814,07 лева, вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева) и получения от Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе” актив на стойност 100 920,83 лева.
4.Създава, считано от 01.06.2014 г., Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Котовск” № 3, ет. 1, с предмет на дейност:
4.1. Дейност „Озеленяване и зони за отдих и туризъм”:
4.1.1.Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе), зелени и водни площи, декоративни настилки, плочници, детски площадки и съоръжения.
4.1.2.Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи.
4.1.3.Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.
4.1.4.Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.
4.1.5.Лесовъдски практики.
4.1.6.Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.
4.1.7.Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.
4.1.8.Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.
4.1.9.Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.
4.1.10.Рекултивиране на нарушени терени.
4.1.11.Поддържане на зоопарка.
4.1.12.Отдаване под наем на дълготрайни активи.
4.2.Дейност „Поддържане на чистота”:
4.2.1.Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
4.2.2.Екологични дейности.
5.Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, неразделна част от настоящото решение.
6.Утвърждава организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, с обща численост на персонала 46 бройки (Приложение №1);
7.Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”.
8. Предоставя за управление на ОП „Паркстрой – Русе” активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 560 167,06 лева, в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева, сгради други – 100 920,83 лева и материални запаси – 315 814,07 лева (вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева) – (Приложение №2).
9.Задължава Главните счетоводители на Община Русе, на „Паркстрой” ЕООД – Русе и на общинските предприятия „Паркстрой – Русе” и „Комунални дейности – Русе” да отразят счетоводно преминаването на активите по т. 1, 2, 3 и 8 от настоящото Решение.
10.Утвърждава план-сметка за 2014 г. на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” за дейност „Други дейности по опазване на околната среда – Озеленяване и зони за отдих и туризъм” (Приложение №3).
11.Утвърждава план-сметка за 2014 г. на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” за дейност „Чистота” (Приложение №4).
12.Възлага на Кмета на Община Русе да назначи Директор на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” до провеждането на конкурс.
13.Изменя предмета на дейност на „Паркстрой” ЕООД – Русе, като в чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт на „Паркстрой” ЕООД – Русе се заличават думите „…проектиране, строителство и поддържане на зелени площи, декоративни настилки, плочници, площадки, детски площадки и съоръжения; …проектиране, производство и търговия на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади, семена и селскостопанска продукция…”. Посочените дейности се прехвърлят, по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ), за изпълнение от Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”. Правата и задълженията по трудовите правоотношения, възникнали между „Паркстрой” ЕООД – Русе и съответните работници/служители, които ще бъдат назначени в ОП „Паркстрой – Русе” в рамките на определената численост и средна брутна работна заплата, се прехвърлят към общинското предприятие при спазване изискванията на чл. 123 КТ.
14.Задължава управителя на „Паркстрой” ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.

Изтеглете Приложение 1 от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – Р У С Е
 
П Р А В И Л Н И К 
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ”
 
 
Приет  с Решение №1022/22.05.2014 година
на Общински съвет – Русе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
            Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие /ОП/ „Паркстрой – Русе”.
Чл.2. Общинското предприятие „Паркстрой – Русе” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.
Чл.3. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество, за осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистота на територията на Община Русе.
            Чл.4. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.
           
РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
Чл.5. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” се създава за осъществяване на следните стопански дейности:
(1)Дейност „Озеленяване и зони за отдих и туризъм”:
1.Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе), зелени и водни площи, декоративни настилки, плочници, детски площадки и съоръжения.
2.Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи.
3.Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.
4.Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.
5.Лесовъдски практики.
6.Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.
7.Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.  
8.Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.
9.Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.
10.Рекултивиране на нарушени терени.
11.Поддържане на зоопарка.
12.Отдаване под наем на дълготрайни активи.
(2)Дейност „Поддържане на чистота”:
1.Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
2.Екологични дейности.
Чл.6. ОП „Паркстрой – Русе” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.
 
 
 
ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл.7. (1) ОП „Паркстрой – Русе”  се ръководи и управлява от Директор, избран след провеждане на конкурс.
(2) Кметът на Община Русе назначава Директора на ОП „Паркстрой – Русе” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.
Чл.8. (1) Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на ОП „Паркстрой – Русе”.
(2) В случай на отсъствие, със Заповед, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” възлага на работник/служител, зает в предприятието, да изпълнява дейности от компетентността на Директора, за периода на отсъствие. За заместването се уведомява Кметът на Общината.
(3) Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.
(4) Методичното ръководство и контролът по изпълнение на дейността на ОП „Паркстрой – Русе” се осъществяват от Кмета на Община Русе и/или от ресорния заместник-кмет.
Чл.9. Трудовите функции на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” са установени в длъжностната му характеристика.
Чл.10. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието, утвърждава и изменя длъжностните характеристики на заетите в предприятието лица и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
Чл.11. Други правомощия на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, свързани с изпълнение на дейността на предприятието, се възлагат със Заповед на Кмета на Община Русе.
 
РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО
 
Чл.12. ОП „Паркстрой – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, определена в Приложение № 2, което е неразделна част от Правилника.
 
РАЗДЕЛ III
СТРУКТУРА
 
Чл.13. Структурата на ОП „Паркстрой – Русе” и числеността на персонала са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника.
Чл.14. (1) Длъжностното щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе” се утвърждава от Кмета на Община Русе, по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, в съответствие с приетата от Общински съвет – Русе структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.
(2) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.
(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в отдел „Човешки ресурси” на Общината.
 
ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ
 
Чл.15. (1) ОП „Паркстрой – Русе” е второстепенен разпоредител на бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.
(2) Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава план-сметка на приходите и разходите на ОП „Паркстрой – Русе”.
Чл.16. (1) ОП „Паркстрой – Русе” се финансира от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.
 (2) Всички приходи, реализирани от дейността на ОП „Паркстрой – Русе”, постъпват в общинския бюджет.
Чл.17. На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, която внася в Община Русе в срок до определения в бюджетния календар на Общината за текущата година, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.
Чл.18. (1) ОП „Паркстрой – Русе” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и указания на МФ. Счетоводната отчетност на ОП „Паркстрой – Русе” е елемент на консолидирания отчет на Община Русе.
(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, както и оборотни ведомости, които се представят  в дирекция „Финансово стопански дейности”, отдел „Финансово-стопански” на Общината.
Чл.19. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.
                                  
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 и  чл. 53 от Закона за общинската собственост.
§2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общински съвет – Русе.
§3. Предметът на дейност на ОП „Паркстрой – Русе”, за срока на Договори №№ЗОП-19/02.04.2014 г., ЗОП-20/02.04.2014 г., ЗОП-21/02.04.2014 г. и ЗОП-22/02.04.2014 г., е извън териториалния обхват и предмет на дейност на обществената поръчка.
§4. Настоящият правилник влиза в сила от 01.06.2014 г.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                           (засл. проф. В. Пенчев)
Приложение №2
СПИСЪК
на активите, които се предоставят на
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
Наименование
Балансова стойност,
лева
I.
 Земя
1
Земя урбанизирана стопански двор
15 592,08
  Сгради
2
Битова сграда с работилница в Лесопарк „Липник“
127,78
3
Битова сграда на пл.“Д-р Мустаков“
2 750,86
4
Работилница и гараж бул. „Трети март“
1 409,39
5
Склад и гараж бул. „Трети март“
2 306,94
6
Склад за инструменти бул.“Трети март“
2 796,71
7
Котелно помещение бул. „Трети март“
3 202,61
8
Оранжерия вкопана-2-ра бул.“Трети март“
216,67
9
Оранжерия-3-та и 4-та бул.“ Трети март“
599,09
10
Склад за растителна защита бул.“ Трети март“
455,43
11
Оранжерия в разсадника-5-та бул. „Трети март“
604,95
12
Склад ГСМ бул. „Трети март“
365,45
13
Оранжерия 6 бул.“Трети март“
3 375,15
14
Оранжерия 7 бул.Трети март“
3 267,90
15
Трафопост бул. „Трети март“
2 040,15
16
Палмариум-1-ва оранжерия бул. „Трети март“
6 308,90
17
Склад ПТБ-Локомотив бул.“Трети март“
410,26
18
КПП-стоп.двор бул. „Трети март“
230,65
ОБЩО:
30 468,89
II.
 Компютърно оборудване
19
Компютър
0,00
20
Компютър
0,00
21
Принтер XEROX
0,00
22
Компютърна система
0,00
23
Компютърна система
0,00
24
Компютър
0,00
25
Принтер HP
0,00
ОБЩО:
0,00
III.
Съоръжения в стопанския двор бул.“Трети март“
26
Складова площ с ограда
0,00
27
Открита площ
0,00
28
Пътища около оранжерии
0,00
29
Бетонни пътища между парници
0,00
30
Път към новите оранжерии
0,00
31
Асфалтови площадки
0,00
ОБЩО :
0,00
IV.
 Машини и производствено оборудване
32
Абонатна станция
0,00
33
Дизелов агрегат
0,00
34
Струг С-8
0,00
35
Самоходна роторна косачка
0,00
36
Сенокосачка БЧС
0,00
37
Трактор МТ8А
0,00
38
Трактор МТ8А
0,00
39
Трактор трикол.МТ8Т
0,00
40
Ремарке за мотоблок
0,00
41
Моторна косачка  BCS-610
0,00
42
Моторна косачка  BCS-610
0,00
43
Моторна косачка  BCS-610
0,00
44
Моторна косачка  BCS-610
0,00
45
Моторна косачка  BCS-610
0,00
46
Моторна косачка  BCS-610
0,00
47
Ротор косящ  ф 56към BCS
0,00
48
Самоходна косачка МТ-540
0,00
49
Пръскачка „STIHL“ SR 400
0,00
50
Косачка BCS-610
0,00
51
Косачка BCS – 730
0,00
52
Машина за пънове  Хускварна HSQ 272
0,00
53
Топлообменник I+II
0,00
54
Моторна косачка Хускварна 372
0,00
55
Моторен трион“Хускварна 232″
0,00
56
Моторен трион“Хускварна 232″
0,00
57
Храсторез „Хускварна“ 232 R
0,00
58
Косачка R 52 S
0,00
59
Телефонна централа
0,00
60
Моторна косачка BCS 620
0,00
61
Храсторез „Хускварна“ 232 R
0,00
62
Храсторез „Хускварна“ 232 R
0,00
63
Заваръчен апарат „Лидер“
0,00
64
Котелно  стопанство
0,00
65
Храсторез „Хускварна“ 232 R
0,00
66
Мотофреза Fort Firman 5.5
0,00
67
Храсторез Хусквартна 343R
0,00
68
Храсторез Хускварна 343R
0,00
69
Храсторез Хускварна 343R
0,00
70
Прътова кастрачка 325Р5Х
0,00
71
Листосмукачка VD 400
0,00
72
Снегорин несамоходен 60см
0,00
73
Снегорин несамоходен 60см
0,00
74
Снегорин несамоходен 70см
0,00
75
Моторен трион  Хускварна372хр 18
0,00
76
Косачка Хускварна 232R
0,00
77
Роторна косачка TINAZ 165
0,00
78
 Роторна косачка FLM530SP
0,00
79
 Роторна косачка FLM530SP
0,00
80
Моторна косачка BCS 620
0,00
81
Храсторез 245 R
0,00
82
Моторна метла  356ВТХ
0,00
83
Косачка R 52S
0,00
84
Ножица за жив плет Хускварна  325 HD 60 X
0,00
85
Ножица за жив плет Хускварна  325 HD 60 X
0,00
86
Ножица за жив плет Хускварна  325 HD 60 X
0,00
87
Отоплителна инсталация
0,00
88
Моторна метла  356ВТХ
0,00
89
Отоплителна инсталация
0,00
90
Храсторез Хускварна 343 FR
0,00
91
Храсторез Хускварна 343 FR
0,00
92
Храсторез Хускварна 343 FR
0,00
93
Храсторез Хускварна 343 R
0,00
94
електро генератор ЕС5000 GV
0,00
95
Ножица за жив плет 325 HD60X
76,32
96
Роторна  косачка FLM530 SP
62,50
97
Роторна  косачка FLM530 SP
62,50
98
Роторна  косачка FLM530 SP
62,50
99
Роторна  косачка FLM530 SP
62,50
100
Роторна  косачка FLM530 SP
62,50
101
Самоходна косачка трактор  СТН 174
2 290,58
102
Самоходна косачка трактор  СТН 174
2 443,29
ОБЩО :
5 122,69
V.
 Транспортни средства
103
Трактор колесен ТК-80  Р3780ЕХ
0,00
104
Багер ЮМЗ  Р3779ЕХ
0,00
105
Товарен автомобил Газ 53А   Р7403РА
0,00
106
Товарен автомобил Зил 555  Р3019РР
0,00
107
Мотопед „Хонда“-DIO  Р1739М
0,00
108
Лек автомобил Шкода „Фелиция“ Р2622РР
0,00
109
Лек автомобил „Пежо-Партнер“ Р6556ВА
0,00
110
Лек автомобил Рено 5 Р5444АХ
0,00
111
Лек автомобил РЕНО ТРАФИК 8+1 места Р7362РА
0,00
112
Товарен автомобил Фиат Ивеко Р2954РК
0,00
113
Ремарке тракторно Р3781ЕХ
0,00
114
Тов.автомобил  Ивеко рама№ZCFC3570105192702
10 900,00
115
Автобагер JSB3CX рама №SLP214TSVE0452537
45 525,50
116
Автовишка Ивеко рама №ZCFC3572005555049
25 000,00
ОБЩО:
81 425,50
VI.
 Други дълготрайни материални активи
117
Гараж
0,00
118
Резервоар 5т.
0,00
119
Ограда на разсадника
0,00
120
Ограда на Цветопроизв.
7 050,93
121
Ограда в разсадника
0,00
122
Водопровод
2 605,82
123
Фургон ходова част
0,00
124
Фургон на шейна
0,00
125
Фургон на шейна
0,00
126
Фургон на шейна
0,00
127
Фургон ходова част
0,00
128
Електромер трифазен
0,00
129
Хладилна камера
0,00
130
Газов калорифер HGG 170
0,00
131
Алуминиева стълба
0,00
132
Контейнер метален
0,00
ОБЩО:
9 656,75
VII.
Програмни продукти
133
ПП ОМЕКС 2000
1 166,25
VIII.
  Сгради други
134
Първи етаж с от административна сграда ул.“Котовск“ 3
100 920,83
IX.
Материални запаси
135
Незавършено производство
299 100,45
136
Суровини и материали
16 713,62
ОБЩО:
315 814,07
Балансова стойност на всички активи
560 167,06
 
                                                       
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
Приложение №3
ОБЩИНА РУСЕ
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
Русе 7013, ул.“Котовск“ №3, тел. 082 845804, факс 082 841435
ПЛАН – СМЕТКА за 2014 г.
(от 01 юни до 31 декември 2014 г.)
За дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ –
Озеленяване и зони за отдих и туризъм
 
Наименование на параграфа
§
д. 629
 
Приходи
 
 
1
Нетни приходи от продажби на услуги
2404
40 000
 
Разходи
 
 
1
Заплати на персонал нает по трудови правоотношения
0101
111 305
2
Задължителни осигурителни вноски от работодател
0500
20 147
 
 – осигурителни вноски за ДОО
0551
12 244
 
 – здравно осигурителни вноски
0560
5 454
 
 – вноски за ДЗПО
0580
2 449
 
Всичко РЗ, др. възнаграждения и осигуровки
 
131 452
3
Издръжка
1000
68 548
 
 – постелен инвентар и работно облекло
1013
0
 
 – материали
1015
5 000
 
 – вода,горива и енергия
1016
52 247
 
 – разходи за външни услуги
1020
3 462
 
 – текущ ремонт
1030
2 500
 
 – разходи за застраховки
1062
2 000
 
 – други разходи за СБКО
1091
3 339
 
 – други, некласифицирани в др.параграфи
1098
0
 
Всичко разходи
 
200 000
 
Натурални показатели
 
 
 
Численост на персонала
 
29
                                                       
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                            (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
Приложение №4
 
 
 
ОБЩИНА РУСЕ
 
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 
Русе 7013, ул.“Котовск“ №3, тел. 082 845804, факс 082 841435
 
 
 
ПЛАН – СМЕТКА за 2014 г.
 
(от 01 юни до 31 декември 2014 г.)
 
За дейност „Чистота“
 
 
 
Наименование на параграфа
§
д. 623
 
 
Разходи
 
 
 
1
Заплати на персонал нает по трудови правоотношения
0101
57 588
 
2
Задължителни осигурителни вноски от работодател
0500
10 423
 
 
 – осигурителни вноски за ДОО
0551
6 335
 
 
 – здравно осигурителни вноски
0560
2 821
 
 
 – вноски за ДЗПО
0580
1 267
 
 
Всичко РЗ, др. възнаграждения и осигуровки
 
68 011
 
3
Издръжка
1000
81 989
 
 
 – постелен инвентар и работно облекло
1013
0
 
 
 – материали
1015
3 000
 
 
 – вода,горива и енергия
1016
72 000
 
 
 – разходи за външни услуги
1020
2 761
 
 
 – текущ ремонт
1030
1 500
 
 
 – разходи за застраховки
1062
1 000
 
 
 – други разходи за СБКО
1091
1 728
 
 
 – други, некласифицирани в др.параграфи
1098
0
 
 
Всичко разходи
 
150 000
 
 
Натурални показатели
 
 
 
 
Численост на персонала
 
17
 
                                                       
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                            (засл. проф. В. Пенчев)