Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1023 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21а, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Чл.8, ал.1 се изменя така:
„Чл.8. (1) Общинският съвет – Русе дава възможност на допуснатите от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Изборът се провежда с явно гласуване. По решение на Общинския съвет гласуването може да е тайно. Всеки общински съветник има право да гласува със „за“ за само за един от кандидатите“.
§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)