Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1023
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се замени терен, собственост на “КЕРОС БЪЛГАРИЯ” АД, представляващ ПИ № 444, кв.178 по регулационния план на гр.Ветово, Област Русе с площ 104,00 дка на стойност 150 600 лв. с производствен терен – частна общинска собственост, представляващ УПИ (урегулиран поземлен имот) ІІ-95 ПП, кв.888 с площ 115,202 дка по плана на града и имот № 888095 в местността “Слатина” по плана за земеразделяне на землището на гр.Русе на стойност 1 777 130 лв.
2. “КЕРОС БЪЛГАРИЯ” АД следва да заплати 1 626 530 лв., както и дължимите данъци и такси.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за замяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/