Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1024 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21а, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 6, ал. 3, т.4 се прави следното допълнение:

Добавя се ново изречение със следния текст: „В случай, че кандидатът е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД“.

§ 2. Вчл. 7, ал. 3 изразът „извършва класиране и“ се заличава.

§ 3. В чл.8 се правят следните допълнения и изменения:

  1. Създава се нова алинея 2 със следния текст:

„ал. 2  В случай на повече от един кандидат, когато при първото гласуване никой от тях не е събрал нужния брой гласове, до второ се допускат кандидатите получили двата най-високи резултата. Изборът се извършва по същия ред непосредствено след обявяване на резултатите от първото гласуване. Избран е кандидатът, получил най-малко  2/3 от общия брой на общинските съветници“;

  • Сегашната алинея 2 се преномерира и става ал. 3;
  • Създава се нова алинея 4 със следния текст:

„ал. 4 След неуспешно проведена повторна процедура за избор на обществен посредник Общинският съвет взема ново решение за започване на процедура по чл. 6 и определя състава на специално създадената за целта комисия.“

  • ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал.7 и ал. 8 се преномерират и стават ал.5, ал.6, ал.7, ал. 8, ал. 9.

§ 4 Преходни и заключителни разпоредби

Настоящият правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане с Решение № 1024 по Протокол № 36 от 14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)