Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1024 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§ 3619 „Други неданъчни приходи“ +756лв.
Всичко приходи държавни дейности +756лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +40 000лв.
Всичко приходи местни дейности +40 000лв.

Всичко приходи по бюджета +40 756лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1020 „Външни услуги“ АГ „Г. Милев“ +756лв.
Всичко за дейност +756лв.
Всичко за функция +756лв.
Всичко разходи държавни дейности +756лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 622 „Озеленяване“
§1020 „Външни услуги“ -20 000лв.
Всичко за дейност -20 000лв.

Дейност 623 „Чистота“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ +57 588лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +6 335лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +2 821лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ +1 267лв.
§1015 „Материали“ +3 000лв.
1016 „Вода, горива и енергия“ +72 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -147 239лв.
ОП „ Паркстрой-Русе” +2 761лв.
Община Русе -150 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +1 500лв.
§1062 „Разходи за застраховки“ +1 000лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ +1 728лв.
Всичко за дейност 0лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ +111 305лв. §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +12 244лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +5 454лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ +2 449лв.
§1015 „Материали“ +5 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ +52 247лв.
§1020 „Външни услуги“ +3462лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +2 500лв.
§1062 „Разходи за застраховки“ +2 000лв.
§1091 „Други разходи за СБКО“ +3 339лв.
Всичко за дейност +200 000лв.
Всичко за функция +180 000лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ §1020 „Външни услуги“ -40 000лв.
Всичко за дейност -40 000лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1015 „Материали“ -2 800лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Четиритактов извънбордов двигател за лодка“ +2 800лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция -40 000лв.
Всичко разходи местни дейности +140 000лв.

V. РАЗХОДИ-държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“-дофинансиране
§1020 „Външни услуги -100 000лв.
Всичко за дейност -100 000лв.
Всичко за функция -100 000лв.
Всичко разходи държавни дейности дофин. с общински приходи -100 000лв.

Всичко разходи по бюджета +40 756лв.

VІ. Приема промяна в Приложение №22 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2014г.“, т.ІІІ. „Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП“
6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
6.1. ОП „Паркстрой-Русе“ Директор

VІІ. Приема промяна в Приложение №19 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2014г.“ – местни дейности
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
численост год. ФРЗ ОП „Паркстрой-Русе“ 29бр. 111 305лв.
Дейност 623 „Чистота“
ОП „Паркстрой-Русе“ 17бр. 57 588лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)