Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1024
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.175 и чл.221 от Търговския закон и чл.17, т.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Упълномощава представителите на Общината в Общото събрание на акционерите на “Сплендид – АД” Русе да гласуват с притежаваните от Община Русе 101940 броя акции по точките от дневния ред на извънредното събрание на акционерите на 26 юни 2006 г., както следва:

– По т.1 Отпечатване на акции на “Сплендид – АД” Русе :
Приема предложението за издаване на акции, съгласно предложения проект за решение – да гласува “за”.
– По т.2 Изменение и допълнение на Устава на дружеството:
Приема предложението за отмяна на чл.34 – да гласува “против”, промяна на чл.71 – да гласува “за” и създаване на нов чл.71а от Устава на дружеството – да гласува “за”, съгласно предложения за проект за решение.

2. Освобождава Полина Езекилова като член на Общото събрание на акционерите на “Сплендид – АД” Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/