Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1025 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава работна група,  която да актуализира местата и броя, както и обозначението с пътни знаци на таксиметровите стоянки в следния състав:

  1. Ръководител:  Деян Недков – общински съветник;

Членове:

  • Владо Владов – общински съветник;
  • Стоян Христов – общински съветник;
  • Даниел Донев – представител на „Точните таксита“ – Русе;
  • Пламен Радев – представител на „Грийн такси“ – Русе;
  • Теодор Миланов – представител на „Таксистарс“ – Русе;
  • Явор Маршаков- представител на „Такси шест“
  • Двама представителя на Община Русе;

2. При изпълнение на поставената задача работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)