Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1025 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съобразно изискванията на ОП „Административен капацитет“ приоритетна ос 1 „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“.

Одобрява правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на Община Русе в сферата на устойчивото енергийно развитие.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)