Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1025 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“, и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовир „Образцов чифлик“, нанесен в КК на гр. Русе като ПИ с идентификатор 63427.319.18, описан в Акт №7704/05.02.2016 г. за публична общинска собственост, от Кмета на Община Русе, при съответно съобразяване с производствените правила на раздел II, Глава IV от Закона за водите, във връзка с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“, предвиждащо подобряване техническото състоянието на язовир „Образцов чифлик“ и превенция на риска от наводнения – реконструкция и модернизация на преливника, ремонт и реконструкция на основен изпускател, изграждане на отводнителни съоръжения след язовирната стена, вкл. реконструкция на водосток след язовира, почистване на наносите от язовирното езеро и определяне на места за тяхното депониране, определяне на кариерите за материали, изграждане на Контролно измервателна система.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)