Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1025

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.7; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие за продължаване действието на договор с допълване срока на същия до десет години, както следва:
1. Договор № 2501/20.11.2007год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.3, кабинет № 87
. наемател – “АСИМП ПО УРОЛОГИЯ – д-р Пламен Попов”ЕООД
. наем – 84,00 лв./месец с ДДС . площ – 30,86 кв.м.
. срок – 20.11.2017год.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.І с допълване до 10 години – със срок , съгласно т. І – 20.11.2017год.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)