Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1026 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Лиценз – Антивирусна програма“ 300бр. +8 970лв.
Всичко за дейност: +8 970лв.
Всичко за функция: +8 970лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Информационно табло“ 2 бр. +27 110лв.
Всичко за дейност: +27 110лв.
Всичко за функция: +27 110лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -36 080лв.
Всичко за дейност: -36 080лв.
Всичко за функция: -36 080лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
Всичко разходи по бюджета 0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)