Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1026

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Терен от общата схема и от схемата за зона “А” за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари, намиращ се на ул.“Александровска” и ул. „Черно море”, с площ от 10,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 163,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Терен от общата схема и от схемата за зона “Б” за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари, намиращ се на ул.“Средец” и пл. „Свобода”, срещу бар „HAPPY“, с площ от 12,69 кв.м. и начална месечна наемна цена 196,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Терен от общата схема и от схемата за зона “В-2” за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари, намиращ се на ул.“Александровска” и ул. „Мостова”, с площ от 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена 30,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Терен за поставяне на павилион за продажба на продуктови такси за МПС на бул.“Липник”, до КАТ, с площ от 4,00кв.м. и начална месечна наемна цена 47,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обектите по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)