Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1027 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

Упълномощава Биляна Иванова, Марияна Викторова Данова-Иванчева, Орлин Дяков, Юрий Георгиев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев като представители на Община Русе в Общото събрание на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 16.08.2022 г. от 13 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1, а при липса на кворум – на 16.08.2022 г. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред да гласуват „ЗА“ по точка 5 от дневния ред на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)