Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1028 Прието с Протокол № 37/21.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1 и ал. 3, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 65 от Закона за собствеността, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 1, 5, и 6, и чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-2192/18.07.2022 г., издадена от Кмета на Община Русе, Общинският съветреши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с учредяване възмездно, срочно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“, съобразно Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №РД-01-2192/18.07.2022 г. на Кмета на Община Русе, включващ:

– паркинг с бетонова настилка със застроена площ, съгласно допустимите устройствени показатели на имота (до 114 550 кв. м.), за най-малко 600 бр. паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление, и заедно със съпътстващи съоръжения: изгребни резервоари, каломаслоуловител, трафопост, площадка за дизел-генератор, площадкови мрежи, вътрешни пътища, озеленени площи и други съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за нормалното функциониране на съоръжението;

– санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

– санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

– Обществено-обслужваща сграда за магазин и заведение за обществено хранене (на един етаж) с площ 1225 кв. м.;

– контролно-пропускателен пункт (административна сграда) на два етажа с разгърната застроена площ 100 кв.м.,

върху общински недвижим имот, представляващ поземлен имот 63427.178.133 по КККР на гр. Русе, описан в АЧОС № 10531/19.07.2022 г., за срок от 30 години, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на строеж в размер на 18 000 000,00 лева. без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно, срочно, право на строеж за изграждане на „буферен паркинг “, включително обслужващи сгради и инфраструктура, както следва:

– паркинг с бетонова настилка със застроена площ съгласно допустимите устройствени показатели на имота (до 114 550 кв. м.), за най-малко 600 бр. паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление, и заедно със съпътстващи съоръжения: изгребни резервоари, каломаслоуловител, трафопост, площадка за дизел-генератор, площадкови мрежи, вътрешни пътища, озеленени площи и други съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за нормалното функциониране на съоръжението;

– санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

– санитарно-битова сграда (на един етаж) с площ 210 кв. м;

– Обществено-обслужваща сграда за магазин и заведение за обществено хранене (на един етаж) с площ 1225 кв. м.;

– контролно-пропускателен пункт (административна сграда) на два етажа с разгърната застроена площ 100 кв.м.,

 съобразно предвижданията на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед №РД-01-2192/18.07.2022 г. на Кмета на Община Русе, върху общински недвижим имот, представляващ поземлен имот 63427.178.133 по КККР на гр. Русе, описан в АЧОС №10531/19.07.2022 г., за срок от 30 години при начална тръжна цена от 18 000 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга, като цената, достигната на конкурсната процедура, предложена от спечелилия кандидат-суперфициар, следва да бъде изплатена, както следва:

– 6% (шест на сто) от достигнатата на конкурса цена се заплащат в срока по чл. 68, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж.

– остатъкът от достигнатата на конкурса цена се заплаща на 29 /двадесет и девет/ равни годишни вноски дължими ежегодно в срок до 31-ви май на съответната година, при условия и погасителен план съобразно договора за суперфиция, като считано от първи януари на всяка календарна година от срока на договора за суперфиция, годишната вноска се увеличава по силата на договора на годишна основа с процент, равен на индекса на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт за предходната календарна година.

3. Определя критерии за оценка на офертите, както следва:

3.1. Цена на правото на строеж. Максимален брой точки – 70;

3.2. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението. Максимален брой точки – 30, както следва:

3.2.1. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на паркинг (СП) за най-малко 600 бр. паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, с бетонова настилка и осигурено осветление. Максимален брой точки – 15. Предложенията на участниците в конкурса по този показател не могат да надхвърлят 270 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

3.2.1. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението в цялост (СС), съобразно описаното в т. 2. Максимален брой точки – 15. Предложенията на участниците в конкурса по този показател не могат да надхвърлят 365 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.

 4. Определя оценка на критериите, както следва:

4.1. Брой точки за цената на правото на строеж

Х1 =            Оферирана цена на правото на строеж           х 70

Максимална оферирана цена на правото на строеж

4.2. Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението:

Х2 = Мин. предложен СПХ 15 +Мин. предложен ССх 15
Офериран от участника СПОфериран от участника СС

Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули, се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При наличие на две оферти, оценени с равен брой точки, на по-предно място се класира, участникът предложил по-висока цена на правото на строеж. Спечелил конкурсната процедура е този кандидат, получил най-висок общ бал, като сбор от оценимите конкурсни условия, съобразно т. 3 и 4 от настоящото решение, съобразно подадената оферта.

В конкурса да не се допускат и да не се класират оферти на кандидатите, неотговарящи на определените с настоящото решение минимални, респ. максимални, критерии за оценка.

5. ОПРЕДЕЛЯ допълнителни условия за провеждане на конкурса, които да залегнат в проекта на договора за суперфиция, както следва:

– Участникът определен на спечелил конкурса при реализиране на инвестицията се задължава в срок до въвеждане на цялото съоръжение в експлоатация за своя сметка и в полза на Община Русе да изготви проект и да изгради пътна връзка/„локално платно“ в имоти с идентификатори 63427.178.133, 63427.178.135 и 63427.178.136 по КККР на гр. Русе (частна общинска собственост), осигуряваща транспортен достъп между бул. „България“ и имота предмет на отстъпеното право на строеж (63427.178.133), включително като извършва всички други фактически действия, необходими за изграждане на пътната връзка.

6. След изтичане на 30 годишния срок, за който е учредено правото на строеж, Община Русе придобива безвъзмездно собствеността върху изградените обекти.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)