Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1028 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Стратегията за развитие на социалните услуги и Годишния план за действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се промени капацитетът на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, от 8 места на 10 места, считано от 01.06.2014 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за промяна на капацитета на услугата „Център за настаняване от семеен тип”, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20 от 8 на 10 места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)