Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1028 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 28, ал. 2 ЗНА, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13, чл.22, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал. 2 ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура, както следва:
Параграф 1. Чл. 11 се изменя така:
„При отстраняване на повреди или други причини за разкопаване на улични, пътни и тротоарни настилки и зелени площи, изпълнени по проекти, финансирани с европейски средства възникнали в задължителния 5 годишен срок за осигуряване на устойчивост на проектите, или за повреди възникнали в съответния гаранционен срок по отношение на обекти финансирани с общински средства, както и за повреди възникнали до 2/две/години по отношение на обекти финансирани с общински средства непопадащи в предходната хипотеза, със съгласувателното писмо се определят конкретни допълнителни изисквания, относно обхвата за възстановяване по широчината на прокопаваното трасе като: задължително машинно възстановяване на асфалтовата настилка по цялата широчина на улицата от бордюр до бордюр, пълно възстановяване по цялата широчина на тротоарната настилка с нови плочи или павета или асфалтова настилка, пълно възстановяване на растителност и дървета в зелените площи (декоративната растителност и елементите на парковото оборудване и др. според спецификата на конкретния участък.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)