Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1029 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-16/17.04.14 от ЕТ„АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ“, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Над линията“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Над линията“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)