Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1029 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
§1. Приема правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, като:
– Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 8 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 64 (шестдесет и четири) щатни бройки.
– Отменя Приложение № 1 към чл. 13 от Глава втора, Раздел III – „Структура“.
– Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Глава втора, Раздел III – „Структура“ – графично е представена Организационно-управленска структура на ОП „Паркстрой – Русе“.
§2. В чл.5, ал.1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ думите „Озеленяване и зони за отдих и туризъм се заменят“ с думите „Други дейности по опазване на околната среда“.
§3. В чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ думите „зелени и водни площи, декоративни настилки, плочници, детски площадки и съоръжения“ отпадат.
§4. В правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ се създава §7 в Заключителните разпоредби със следния текст: „Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.01.2019 година.“
§5. Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Изтеглете приложение №1 от тук!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Р У С Е

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ”

Приет с Решение №1022/22.05.2014 година на Общински съвет – Русе

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие /ОП/ „Паркстрой – Русе”.

Чл.2. Общинското предприятие „Паркстрой – Русе” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.

Чл.3 (изм. с Решение № 1331 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество, в т.ч. общински земеделски земи, гори, пасища и мери на нейна територия, за осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистотата на територията на Община Русе.“
Чл.4. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” се създава за осъществяване на следните стопански дейности:
(1) (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Дейност „Други дейности по опазване на околната среда ”:
1. (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе).
2. Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи.
3. Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.
4. Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.
5. Лесовъдски практики.
6. Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.
7. Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.
8. Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.
9. Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.
10. Рекултивиране на нарушени терени.
11. Поддържане на зоопарка.
12. Отдаване под наем на дълготрайни активи.
т.13. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии;
т.14. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.)Управление и стопанисване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, включващи обработваеми и необработваеми площи, пасища, мери; отчет и контрол върху управлението.
(2) Дейност „Поддържане на чистота”:
1. Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
2. Екологични дейности.
(3) (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Дейности по въздушния транспорт: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.
Чл.6. ОП „Паркстрой – Русе” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. (1) ОП „Паркстрой – Русе” се ръководи и управлява от Директор, избран след провеждане на конкурс.
(2) Кметът на Община Русе назначава Директора на ОП „Паркстрой – Русе” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.

Чл.8. (1) Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на ОП „Паркстрой – Русе”.
(2) В случай на отсъствие, със Заповед, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” възлага на работник/служител, зает в предприятието, да изпълнява дейности от компетентността на Директора, за периода на отсъствие. За заместването се уведомява Кметът на Общината.
(3) Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.
(4) Методичното ръководство и контролът по изпълнение на дейността на ОП „Паркстрой – Русе” се осъществяват от Кмета на Община Русе и/или от ресорния заместник-кмет.

Чл.9. Трудовите функции на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” са установени в длъжностната му характеристика.

Чл.10. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието, утвърждава и изменя длъжностните характеристики на заетите в предприятието лица и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

Чл.11. Други правомощия на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, свързани с изпълнение на дейността на предприятието, се възлагат със Заповед на Кмета на Община Русе.

РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО

Чл.12. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) ОП „Паркстрой – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, изрично посочена в списъци, утвърдени с решение на Общински съвет – Русе, по предложение на кмета на Община Русе, съгласно Приложение № 2, съответно Приложение 2.1 – Общински горски фонд и Приложение 2.2 Общински поземлен фонд“, които са неразделна част от Правилника.“

РАЗДЕЛ III
СТРУКТУРА

Чл.13. Структурата на ОП „Паркстрой – Русе” и числеността на персонала са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника.

Чл.14. (1) Длъжностното щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе” се утвърждава от Кмета на Община Русе, по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, в съответствие с приетата от Общински съвет – Русе структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.
(2) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.
(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в отдел „Човешки ресурси” на Общината.

ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. (1) ОП „Паркстрой – Русе” е второстепенен разпоредител на бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.
(2) Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава план-сметка на приходите и разходите на ОП „Паркстрой – Русе”.

Чл.16. (1) ОП „Паркстрой – Русе” се финансира от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.
(2) Всички приходи, реализирани от дейността на ОП „Паркстрой – Русе”, постъпват в общинския бюджет.

Чл.17. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, който внася в Община Русе в определения срок, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.

Чл.18. (1) ОП „Паркстрой – Русе” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и указания на МФ. Счетоводната отчетност на ОП „Паркстрой – Русе” е елемент на консолидирания отчет на Община Русе.
(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, както и оборотни ведомости, които се представят в дирекция „Финансово стопански дейности”, отдел „Финансово-стопански” на Общината.

Чл.19. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост.
§2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общински съвет – Русе.
§3. Предметът на дейност на ОП „Паркстрой – Русе”, за срока на Договори №№ЗОП-19/02.04.2014 г., ЗОП-20/02.04.2014 г., ЗОП-21/02.04.2014 г. и ЗОП-22/02.04.2014 г., е извън териториалния обхват и предмет на дейност на обществената поръчка.
§4. Настоящият правилник влиза в сила от 01.06.2014 г.
§5. (нов – Решение № 1331 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.04.2015 г.
§6. (нов – Решение № 329 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.01.2017 година.
§7. (нов с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.)Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.01.2019 година.