Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1029

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1029
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл.10, ал.1, т.9 от Наредба №9 на Общинския съвет – Русе, чл. 36а, ал.1, 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Отменя свое Решение № 912, прието с протокол №44 от 31.03.2006 г.
2. Отписва от баланса на “ОДПЗС–Русе” ЕООД сграда със застроена площ 241 кв.м с балансова стойност 2 433,77 лева към 30.05.2006 г. (АОС №3928/02.10.2002 г. – позиция 3), находяща се по ул.“Тутракан” №2. Намалението на активите да се извърши за сметка на собствения капитал група “Резерви”.
3. Увеличава активите на Община Русе със сумата 2 433,77 лева, представляваща балансовата стойност на сградата по АОС №3928/02.10.2002 г. – позиция 3, находяща се по бул.“Тутракан” №20.
4. Дава съгласие Община Русе да разкрие от 01.01.2007 год. Център за социална рехабилитация на инвалиди като държавно делегирана дейност в сграда по бул.“Тутракан” №20 – собственост на Община Русе.
Капацитет на центъра – 30 места;
Персонал – 11 души;
Необходими средства :
Издръжка – 27 214 лв. годишно /30 х 907.12/;
Заплати – 38 000 лв.; ДОО – 7 000 лв.; Здравно осигуряване – 1 400 лв. 5. Възлага на Кмета на Общината да изпрати Решението до Регионална Дирекция за социално подпомагане гр. Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/