Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1029

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години помещения частна общинска собственост за клуб на “Дружество на художниците – Русе”, в нежилищен имот на ул. “Борисова” №41, бл.“Панайот Хитов – 2”, партер с площ 54,17 кв.м. и месечна наемна цена – 37,00 лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община–Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т. 1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)