Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 103 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 103
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал.1, т. 2; ал. 2, т. 2; ал. 3 и ал. 5, чл. 19 и чл. 22 от Наредба № 2/15.03.2002 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Общински съвет Русе реши:

І. Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание с часове на тръгване от Русе – 11,00; 16,00; 18,00; 20,00 ч. и от Тръстеник – 07,30; 12,00; 17,00; 19,00 ч., от утвърдената Областна транспортна схема на Кмета на Община Русе.

ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта и Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията; Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение (оферта), която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
2.4. са представили калкулация, която не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Калкулация на предлаганата цена”, поставен в общия плик;
3. Необходим парк за обслужване на маршрутното разписание – 1 автобус и 1 резерва.
4. Превозът по линията може да се извършва, съгласно чл. 37, т. 3, буква „а” на Наредба № 2/15.03.2002 на МТС с всички класове автобуси;
5. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС, следва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
6. Всеки кандидат участва (подава) предложение (оферта) за маршрутното разписание.
6.1. Данните в предложението (офертата) се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението (офертата) с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението (офертата), кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението (офертата) и калкулацията на предлаганата цена се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание от Областната транспортна схема”. Общият плик се подава в деловодството на общината от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатите подават заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.

ІІІ. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Удостоверения за липса на задължения от:
1.1. НАП;
1.2. дирекция „МДТ” към Община Русе;
1.3. отдел „Финансово-стопански” към Община Русе;
2. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
3. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
4. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.4, с които се участва в конкурса;
5. Копия от:
5.1.Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, съгласно § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, изд. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, или Удостоверение за техническа изправност част І, буква А (Приложение № 7 към чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС), с които се участва – всички класове автобуси;
6. Копия от знака за технически преглед или копия на Удостоверение за техническа изправност част ІІ (Приложение № 7 към чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС) на МПС по т. 4;
7. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците на МПС по т. 4;
8. Предложение (оферта) по образец, приложено в конкурсните документи;
9. Заявление за участие – по образец, с посочен ЕИК, приложено в конкурсните документи;
10. Декларация от Управителя на фирмата, че превозните средства, с които участва не са ангажирани в други поръчки по ЗОП или конкурси;
11. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС;
12. Документ за закупена конкурсна документация;
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!

ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:

ІV.І. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационния талон на основния автобус (т.е. автобусът, предвиден за изпълнение на разписанието, без резервния).
2. Допълнителни услуги в превозните средства:
2.1. Работеща аудио система за озвучаване на превозното средство – 1 точка;
2.2. Наличие на климатик – 3 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят след оглед на автобусите от комисията за оценка на кандидатите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС (основния и резервния).
3. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „- 1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.
Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
4.2. Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед (Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ, съгласно §6 от ПЗР на Наредба № Н-32/16.11.2011 г. на МТИТС) или от Удостоверение за техническа изправност част І, буква А (Приложение № 7 към чл. 38, ал.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. на МТИТС).
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС (основния автобус и резервния).
5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на превозните средства, с които се участва за разписанието и съответстващия й брой точки.
5.1. от 0 до 2 години – 10 точки;
5.2. над 2 до 5 години – 8 точки;
5.3. над 5 до 10 години – 6 точки;
5.4. над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на двата автобуса (основния и резервния).
ІV.ІІ. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 10 броя членове, от които:
1. Юрист;
2. Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
3. Един представител на „КАТ-Пътна полиция”;
4. Един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
5. Представители на Общинския съвет – Росен Иванов, Пламен Рашев, Анастас Георгиев, Айдоан Джелил и Милан Николов;
6. Един представител на общинска администрация;

VІ. Утвърждава конкурсна документация, със следното съдържание:

1. Решение на общинския съвет за обявяване на конкурса;
2. Заповед на Кмета на Община Русе за откриване на конкурса за възлагане на обществен превоз;
3. Обява за конкурса;
4. Пълно описание предмета на конкурса и приложено маршрутно разписание;
5. Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства;
6. Критерии, показатели и начин за оценка на предложенията;
7. Списък на задължителните документи за участие в конкурса;
8. Образец на предложението (оферта);
9. Образец заявление за участие в конкурса;
10. Проект на договор;

VІІ. Определя цена на конкурсната документация – 60 (шестдесет) лева без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.