Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 103 Прието с Протокол № 5/01.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:
I.При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 24.02.2016 год. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II.Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 24.02.2016 год. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1.Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2015 г.
2.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе.
3.Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2016 г.
4.Приемане на решение за принципно съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчии, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на окончателните протоколи за разпределяне на собствеността на община Ветово, да бъдат предоставени както следва: тези на с. Топчии и с. Просторно – на Община Разград, Област Разград и тези на с. Равно и с. Каменово – на Община Кубрат, Област Разград, като „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе да ги отпише от счетоводния си баланс.
5.Информация относно писмо с изх. №09-01-261/19.06.2015 год. на Община Русе и писмо с изх. №15-00-27/04.08.2015 год. на Община Борово, с искане за предоставяне на ВиК системите и съоръженията на територията на с. Тетово, Община Русе и селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и предстоящите задачи за Асоциацията по ВиК – Русе през 2016 год.
6.Други.
III.При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 24.02.2016 год. от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)