Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 103 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:

І. Приходи – държавни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи”                                                                           +3 407лв.

СУ „Йордан Йовков”                                            +1 750лв.

СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ”          +59лв.

ОУ „Никола Обретенов”                                       +1 598лв.

Всичко приходи държавна дейност:                                                                     +3 407лв.

II. Приходи – местни дейности

§6102 „Предоставени трансфери“ за Държавна опера – Русе                               -14 000лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                         -14 000лв.                                                                    

Всичко приходи по бюджета:                                                                                -10 593лв.

ІII. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали”                                                                                                     +3 348лв.

СУ „Йордан Йовков”                                            +1 750лв.

ОУ „Никола Обретенов”                                       +1 598лв.

СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ”          +59лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +3 407лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +3 407лв.

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип”

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

Обект „Мобилно устройство/робот за асистирано изкачване на стълби”    +10 000лв.  §1020 „Външни услуги”                                                                                            -10 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален характер“  ХГ Русе

§1020 „Външни услуги“                                                                                             -3 095лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                        +3 095лв.

Обект „Сървърна система с мрежово оборудване“1бр.   3 095лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                      +3 407лв.

IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”

Дейност 122 „Общинска администрация”

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти”

Обект „Лиценз на софтуер VIRTUAL OFFICE MANAGER by Gate.bg“ 1 бр.     +6 480лв.

Обект ПП „ArmSoft EuroDOCS-1191“- „АРМСОФТ Многоезични

стандартни удостоверения“                                                                                       +1 200лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +7 680лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +7 680лв.                                                                                         

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

§5100 „Основен ремонт”                                                                                          -13 080лв.

Обект „Проект за енергийна ефективност на улично осветление

на гр. Русе обхват: бул. „Христо Ботев“, бул. „Гоце Делчев“,

 кв. „Дружба“ – I, II, III, кв. „Чародейка юг“ и кв. „Чародейка север“

/било: 36 000лв.; става: 0лв./                                                          -36 000лв.

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по уличното

осветление на територията на гр. Русе – проектиране и АН”    +22 920лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”                                                  +6 996лв.

Обект „Изграждане  на фотоволтаична система за производство на

 електроенергия за собствени нужди – проектиране и АН“     +6 996лв.                                 

Всичко за дейност:                                                                                                    -6 084лв.                                                                                                           

Всичко за функция:                                                                                                  -6 084лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” ОП „Комунални дейности“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

Обект „Система за видеонаблюдение” 1бр.                                                             +1 500лв.

§1015 „Материали”                                                                                                      -1 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”

Дейност 998 „Резерв”

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                         -15 596лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  -15 596лв.

Всичко за функция:                                                                                                -15 596лв.                                                                                                     

Всичко разходи местни дейности:                                                                        -14 000лв.

V. Разходи – дофинансиране на държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален характер“  РИМ Русе

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                -1 550лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                    +1 550лв.

Обект „Металдетектор“ 1 бр.   1 550лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи – дофинансиране на държавните дейности:                                    0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                 -10 593лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            (Пламен Рашев)