Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1030 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъци, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Изменя точка 1 от Решение №580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе, като освобождава „Виолета Василева – началник отдел „Екология“ и „Веска Попова – главен инспектор отдел „Екология“ и на тяхно място избира „Павлина Атанасова – главен инспектор отдел „Екология“ и „Павлина Георгиева – старши инспектор отдел „Екология“.
2. В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)