Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1030 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1, т. 1 от Наредба № 18 след „забранява се движението…“ следва да се добави „… и паркирането“
2. Алинея 3 се променя по следния начин: „Забраните посочени в предходната алинея 1, не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария, и за тези извършващи комунални дейности.
§2. чл. 22 се изменя по следния начин:
„(1) Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране, с изключение на:
1. Електрическите превозни средства;
2. Превозните средства собственост на физически и юридически лица извършващи търговска дейност, свързана с товарене и разтоварване, както и на държавни и общински институции за упражняване на техните правомощия, които са снабдени с пропуск.
(2) Пропуските по ал.1, т.2 се издават от кмета на Община Русе, след представяне на молба в свободен текст, която трябва да съдържа наименование и ЕИК на търговеца, като се приложи копие на свидетелството за регистрация на МПС, за което се иска пропуск.
§3. Чл.28, ал.1, т. „в“ се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)