Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1030

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.24а, ал.5, т.2 от ЗСПЗЗ и във връзка с Решение №910, прието с Протокол№45/17.06.2010 г. на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем, без търг или конкурс на ЕТ „ДИЕМ – ДИЧО ДИЧЕВ”, с едноличен собственик Дичо Ангелов Дичев, ЕИК 1181070338, с постоянен адрес: град Русе, ЖК „Дружба-3”, бл. „Волга”, вх.Г, ет.3, за пет стопански години имот №0003009 с площ 2,520 дка, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, землище с. Бъзън, имот №019037 с площ 1,937 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива, землище с. Бъзън и имот №042005 с площ 0,870 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива, землище на с. Бъзън с годишна наемна цена – 106,54 (сто и шест лева и петдесет и четири стотинки) лв.;
2. Дава съгласие да се отдадат под наем, без търг или конкурс на ЕТ „Вежен Церигг” – Русе, с едноличен собственик Вежен Церигг Методиев, ЕИК 117052860, с постоянен адрес: град Русе, ул. „Борисова” 8, имот №070010 с площ 4,070 дка и имот №079011, с площ 3,002 дка в землището на с. Ново село, за срок от пет стопански години, за годишна наемна цена – 154 (сто петдесет и четири) лв.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори за наем, без търг или конкурс с ЕТ „ДИЕМ – ДИЧО ДИЧЕВ”, с едноличен собственик Дичо Ангелов Дичев и ЕТ „Вежен Церигг” – Русе, с едноличен собственик Вежен Церигг Методиев.
Настоящото Решение може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от узнаването му по реда на АПК пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)