Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1031 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.20, ал.2 и ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група със задача да изготви Правила за реда и начина на изпълнение на строително ремонтните дейности по фасадите на многоетажните сгради в Община Русе.
2. Приема комисията да се състои от 11 члена – 5 общински съветници: Юлиян Гарелов, Тихомир Георгиев, арх. Силвия Алексиева, арх. Венцислав Илиев, Айдоан Джелил, 4 представители на общинска администрация: инж. Здравка Великова, арх. Валентин Вичев, ст.юрист Надежда Гаджанова, Кремена Оджакова и по един представител на Съюз на архитектите в България и Съюз на българските художниците. За ръководител на групата определя Юлиян Гарелов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)