Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1031 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата за излезлите от употреба Моторни превозни средства, общинският съвет реши:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе.

§1. Ал. 1 на чл. 32 се изменя по следния начин „организира дейностите по събирането на ИУМПС и компоненти и материали от МПС-та от имоти общинска и държавна собственост, и предаването им в центровете за разкомплектоване.“
§2. Създава се чл.33а със следния текст „ Собствениците на компоненти и материали от МПС-та са длъжни да ги съхраняват в имот частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване, като са длъжни да не допускат замърсяване на терените общинска и държавна собственост.
§3. Създава се чл.35а със следния текст
Ал.1 Комисията по чл.34 проверява за изоставени, на терени общинска или държавна собственост, компоненти и материали от МПС-та.
Ал.2 При констатиране на изоставени компоненти и материали по ал.1 същите се преместват в център за оползотворяване, за което комисията по ал.1 съставя констативен протокол. Копие от протокола се изпраща на ОД на МВР сектор Пътна полиция с искане за предоставяне на информация относно собствеността на същите.
Ал.3 Ако собственика на изоставените компоненти и материали от МПС-та не може да бъде установен или не се яви в Община Русе в 7 дневен срок от изпращането на съобщение за получаване обратно на съответните материали и компоненти от МПС-то те се оползотворяват и неподлежат на връщане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)