Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1031

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИ местност ползвател Стойност в лв.  БС Площ кв. м.
1 85 ДЗС-птичарника  КР 504 Сава Кръстев Крачунов и Симеон Савов Кръстев 573,00 249,250 1232
2 152 ДЗС-птичарника  КР 504 Тодор Хинков Хинков 318,00 256 683
3 79 Магарето- КР 508 Спас Минков Спасов и Васил Дейков Василев 240,00 700,701 1320
4 80 Магарето – КР 508 Милко Иванов Минев и Ганка Радева Върбанова 239,00 701,702 1309
5 229 Малък саджак-КР 507 Иван Тодоров Няголов 248,00 660 551
 
О Ц Е Н К И     Н А    П О Д О Б Р Е Н И Я
1 809 Батмиш Васил Георгиев Василев 50,00 9
2 814 Батмиш Иван Петров Георгиев 82,89 9
3 815 Батмиш Община Русе 66,40 9
4 342 Мерата Петър Блажев Василчин 69,20 71,73
5 345 Мерата Йордан Великов Симеонов 126,33 73
6 347 Мерата Стефан Петров Петров 281,00 73