Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1032 Прието с Протокол № 40/13.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 57 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163/29.03.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1248, прието с Протокол № 60/16.06.2011 г.
2. Приема Механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите, при следните показатели:

2.1. Подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътнико-вместимост (П1) – показателя отчита пътнико-вместимостта, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес се вземат от Свидетелството за регистрация, документ от завода производител или официален представител на същия за Р България, доказващ реалните места (общо-седящи и правостоящи). Изчислява се съобразно действително изминатия пробег през съответния месец в пътнико-километри, изчислено на база справките за месечния пробег, по следната формула:

П1 = Приведения пробег на съответния превозвач * 100
Сбор от приведения пробег на всички превозвачи

Приведения пробег се изчислява по следния начин:

Ппп = Пип * Псп, където

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач
Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач
Псп е средната пътнико-вместимост на превозните средства на съответния превозвач. Средната пътнико-вместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места (седящи и правостоящи) се дели на общия брой превозни средства, а именно:

Средна пътнико вместимост = Общ брой места
Общ брой МПС
При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

2.2. Реализирана загуба в резултат от изпълнението от задължението за извършване на обществена услуга (П2) – показателя отчита реализираната през съответния месец загуба на един километър пробег в лева на километър. Представя се ежемесечно от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от субсидираните вътрешноградски превози. Показателят се изчислява по следната формула:

П2 = ЗКП на съответния превозвач *100, където
Сумата от ЗКП на всички превозвачи

ЗКП е загуба на километър пробег на съответния превозвач. Тя се изчислява по следния начин:

ЗКП = Загуба * 100
Изминат пробег
При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
2.3. Равнище на превозната цена (П3) – цена на един билет, прилаган от операторите при изпълнение на обществен превоз на пътници (без преференциални цени); Показателят се изчислява по следната формула:

П3 = Цена на билет за градски превоз на превозвача
Най-ниска цена на билет за градски превоз

2.4. Експлоатационни условия (П4)– отчита изпълнената транспортна задача по маршрутните разписания с превозни средства, съгласно изискванията на договорите за превоз с операторите, законовите и подзаконови нормативни актове; Показателят се изчислява по средния начин:

При изпълнена на 100% транспортна задача, оператора получава – 10 точки;
При изпълнение между 95% и 100% на транспортната задача, оператора получава – 9,5 точки;
При изпълнение между 90% и 95% на транспортната задача, оператора получава – 9,0 точки;
При изпълнение на по-малко от 90% на транспортната задача, оператора не получава точки;
Разпоредбите на показателя не се прилагат при настъпване на фосмажорни обстоятелства, като обилно заснежаване, поледица, гъста мъгла, авария, наводнени участъци и др. породени от непреодолима сила.

2.5. „Екологично въздействие върху околната среда“ (П5) – отчита екологичното съответствие на двигателите на използваните превозни средства в градския транспорт. Изчислява се съобразно броя превозни средства на съответния оператор, умножен по съответния коефициент за екологосъобразност. Показателят се изчислява по следната формула:

П5 = КЕК1*n + КЕК2*n + КЕК3*n + КЕК4*n + КЕК5*n + КЕК6*n + КЕК7*n + КЕК8*n

където:
КЕК е коефициент за екологосъобразността на двигателя
КЕК1 – за двигател без ЕВРО – 0
КЕК2 – за двигател с ЕВРО 1 – 0,5
КЕК3 – за двигател с ЕВРО 2 – 1,00
КЕК4 – за двигател с ЕВРО 3 – 1,50
КЕК5 – за двигател с ЕВРО 4 – 2,00
КЕК6 – за двигател с ЕВРО 5 – 2,50
КЕК7 – за двигател с ЕВРО 6 – 3,00
КЕК8 – електротранспорт – 4,00
n – брой превозни средства на съответния оператор, притежаващи сертификат за екологичност
3. Разпределение на субсидията – Субсидията се разпределя ежемесечно на база получените коефициенти за всеки от превозвачите, както следва:

3.1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите:

Ппревозвач = П1 + П2 + П3 + П4 + П5

3.2. Сумират се показателите на всички превозвачи:

∑ П = Ппревозвач 1 + Ппревозвач 2 + …. Ппревозвач n

3.3. Изчислява се Коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите:

К% = Ппревозвач * 100
∑ П

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Субсидията не трябва да надвишава реализираната от съответния превозвач загуба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)