Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1032

Прието с Протокол № 51/18.11.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§ 1. В чл.16, ал.6 след „подписали” се добавя текста „и са заплатили задълженията за имота”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)