Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1033 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1.1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, по точка 7 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 29.05.2014г, а при липса на кворум на 13.06.2014г, от 11 часа в град Русе, конферентната зала на хотел „Сплендид”, да гласуват „за“, като изберат Община Русе за член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД с мандат до 31.05.2016 година.
2. Определя Искрен Маринов Илиев за представител на Община Русе, който да изпълнява задълженията й в Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)